جزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

جزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی 

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

گلکاري (Floriculture) 
مقدمه
نگرشی به جهان زیبا و پهناور بیانگر این نکته است که شمار گلها و گیاهان در دنیاي کنونی بسیار زیاد اسـت. طبیعـت و
بشر گوناگونی زیادي در این گیاهان ایجاد کرده اند بطوریکه امروزه گلهاي بسیار ریزي مانند عدسـک آبـی duck weed
(clmant)
که اندازه آن حدود 2 میلی متر است با گلهایی که بسیار بـزرگ و سـتبر هسـتند ماننـد: Raff lesia ornoldi
Arnoldi
که پهناي گلهاي آن به حدود 50 سانتی متر میرسد و هر گل حدود 7 کیلو گرم وزن دارد. دیده میشود و یـا
از نظر رنگها از رنگ کاملاً سفید تا رنگ نزدیک به سیاه و رنگهاي بسیاري در بین آنها دارا هستند
تکامل: evolution 
از نظر تکاملی اجداد گلها گیاهان پست Lower plants در برابر گیاهان عالی Higher plants مانند کپک ها molds بودند  که این موجودات در دورانی که کره زمین به صورت تودهاي بی شکل از بخارهاي در هم پیچیده همـراه بـا بارانهـاي بـی
پایان بود با افزایش غیر جنسی زیاد میشدند. همراه با سیر تکاملی تمام موجودات روي زمین اینها نیز داراي فرم تکامـل
یافتهاي شدند که با روشهاي جنسی افزوده میشدند و انواع گوناگونی مانند وردها roses ارکیده ها (گـنهـا) orchids را
به وجود آورند
در اصل گلها عامل از خود جاودان سازي self perpetuation هستند. و هدف از خلقت آنها تولیـد بـذر ادامـه نسـل و حفـظ
بقاي گونه است. اما از زمانی که تاریخ مدون بوجود آمد گلها بشر را از راه دیگري که بـا هـدفهاي بیولـوژیکی گلهـا مغـایرت
داشت تحت تاثیر قرار داد
مصریان باستان که در حدود 10/000 سال پیش در دره نیل اسکان یافتند کشت و کـار گیاهـان را آغـاز کردنـد. در آن
زمان گل را به عنوان یک عامل تولید بذر یا یک عامل اقتصادي میشناختند و بنابراین گـل بیشـتر را بـه منظـور تولیـد
محصول زیادتر و تأمین نیازهاي جسمی و غذایی خود میخواستند و بدین ترتیب در آن زمان بیشتر نیازهاي جسمی یـا
غذایی مطرح بود اما دیري نپائید که بشر متوجه نکته بسیار مهمی شد و آن این بـود کـه افـزون بـر نیازهـاي جسـمانی
خویش باید به نیازهاي روانی خود بپردازد و آن را ارضا کند
چگونگی فضاي سبز و گلکاري در ایران 
در ایران از دیرباز به گل و گیاه توجه میشده است. در عصر هخامنشیان باغبانی وجود داشت که در آن درختـانی از نظـر
ارتفاع مساوي و روي خطوط منظم کاشته شده، این باغها به نـام پـردیس paradacie نامیـده مـیشـده اسـت. در زمـان
ساسانیان در کتابی به نام بوندهشن افزون بر شرح تعدادي میوه و سبزي، گلهایی مانند نـرگس، یاسـمن، نسـترن، لالـه،
بنفشه، همیشه بهار، سوسن، ورد و غیره مورد بحث قرار گرفته است. در زمان غازان خان تیموري، کتابی به نام کتـاب در
علم فلاحت و زراعت منتشر شد که در آن از نباتات زینتی و درختان غیر مثمر (درختان زینتی) سخن رفتـه اسـت و بـه
شرح قلمه زدن، پیوند زدن، غرس اشجار (نشاندن درختان) پرداخته شده است. همراه با اولین جنبش به سوي کشاورزي
نوین در زمان صدارت شادروان میرزا تقی خان امیر کبیر به این بخش از باغبانی نیز توجه شد و سرانجام با گذشت زمـان
به وضع کنونی درآمد
در حال حاضر حتی در بهترین شهرهاي ایران رعایت فضاي سبز سرانه لازم شده است. مثلاً تهـران کـه یکـی از بهتـرین
2
فضاهاي سبز شهري را دارا میباشد بر طبق آمار شهرداري تهران فضاي سبز سرانه
4m
است. ایـن مقـدار فضـاي سـبز
سرانه که بسیار از کمترین استاندارد بین المللی پایین تر است هم توزیعی نامناسب دارد. در قسمتهاي شمالی تهران کـه
جمعیت کمتري را در خود جاي میدهد فضاي سبز به نسبت بسیار زیاد و در قسمتهاي جنوبی که جمعیت بیشتر اسـت
فضاي سبز بسیار کمتر است.
چمن کاري : lawn culture 
چمن نه تنها میتواند در باغچهها، گشت گاهها، خیابانها و میدانها و سایر مناطق سر سبزي و طراوات ایجاد کند بلکه بـه
عنوان زمینه زیبایی براي گلکاري، درختکاري، گشت گاههاي جنگلی و بسیاري از محیط هاي دیگـر فضـاي سـبز مـورد
استفاده قرار گیرد
همچنین چمن پوشش مساعدي براي زمینهاي بازي ورزشی مانند: فوتبال و گلف یا زمینهاي بازي کودکـان در گشـت
گاههاي کودك بکار گرفته میشود. افزون بر اینها پوشش دادن برخی از نقاط مانند زیر درختـان یـا پوشـش سـبز بـراي
جلوگیري از شسته شدن کنارههاي سدهاي خاکی به منظور جلوگیري از فرسایش خاك یا کاشت آن کنار بزرگراهها براي
جلوگیري از ایجاد گرد و خاك برروي جاده و نیز جلوگیري از خستگی رانندگان و به طور کلی هر نوع پوشش سبز دیگـرمورد استفاده قرار میگیرد.
   

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 456 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 288

حجم فایل:4,735 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    Pdfنوع فایل:
    سایز: 4.62mb
    تعداد صفحه:288